บุญ – เนื่องด้วยการถวายทานตามฐานะกำลัง

28576211_1801461983221773_8020013640369307648_n

เมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับในเมืองสาวัตถี ที่วัดพระเชตวัน อารามที่ท่านอนาถบิณฑิกะสร้างถวาย พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงถวายอสทิสทาน ๗ วัน แด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีก็ถวายอสทิสทาน ๓ วัน นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ถวายมหาทานเช่นกัน

อสทิสทาน คือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือน เป็นการถวายทานด้วยอาหารอันประณีต ด้วยการจัดแต่งประดับประดาสถานที่ และด้วยข้าวของที่สูงค่าจนไม่มีใครทำได้เทียบเทียมในยุคสมัยนั้น

ผู้คนในสมัยนั้นทั่วไปต่างโจษจันกันด้วยสงสัยว่า ทานที่ทำแล้วจะได้บุญมากจะต้องเป็นทานที่เกิดขึ้นด้วยการบริจาคสมบัติอันมโหฬารเช่นอสทิสทาน หรือด้วยการบริจาคพอสมควรแก่ฐานะและทรัพย์สมบัติของตน พระภิกษุสงฆ์จึงได้ถามคำถามนี้กับพระศาสดา

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทานมิใช่จักมีผลมาก ด้วยการถึงพร้อมแห่งไทยธรรมอย่างเดียว ที่แท้ทานจักมีผลมาก ก็ด้วยความถึงพร้อมแห่งจิตที่เลื่อมใส และด้วยความถึงพร้อมแห่งเขต [ทักขิไณยบุคคล] เพราะฉะนั้น ทานวัตถุเพียงสักข้าวกำมือหนึ่งก็ดี เพียงผ้าเก่าผืนหนึ่งก็ดี เพียงเครื่องลาดทำด้วยหญ้าก็ดี เพียงเครื่องลาดทำด้วยใบไม้ก็ดี เพียงสมอดองน้ำมูตรเน่าก็ดี บุคคลมีจิตเลื่อมใสแล้วตั้งไว้ในทักขิไณยบุคคล ทานแม้นั้นก็จักมีผลมาก รุ่งเรืองมาก แผ่ไพศาลมากดังนี้”

ตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงให้ทานตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติแด่พราหมณ์ ผู้ยากไร้ ตลอดจนคนเดินทาง ผู้คนพากันตั้งซุ้มน้ำดื่มและจัดเตรียมที่พักให้ผู้ต้องการหน้าบ้านของตน

วันหนึ่งมีพระเถระผู้น่าเลื่อมใสได้ธุดงค์ผ่านไปยังหมู่บ้านหนึ่ง ขณะที่กำลังออกบิณฑบาต หญิงคนหนึ่งรู้สึกเลื่อมใสในอากัปกิริยาอันสำรวมของพระเถระ จึงได้นิมนต์พระเถระเข้าไปในบ้าน ก้มลงกราบด้วยความนอบน้อม หญิงคนนั้นนิมนต์พระเถระนั่งบนตั่งที่ปูด้วยผ้าอันประณีตที่มี น้อมถวายอาหารอันสมควรตามกำลังทรัพย์ของตน และพัดถวายด้วยจิตที่เคารพนับถือและยินดียิ่งในทานนั้น

เมื่อรับทานเสร็จแล้ว พระเถระก็ให้พรในการถวายอาสนะและอาหารของหญิงคนนั้นก่อนออกจากบ้านไป นางรู้สึกปิติในทานที่ได้ทำเป็นล้นพ้น

ต่อมาหญิงคนนั้นเกิดล้มป่วยและตายลง นางได้ไปเกิดเป็นเทพีบนสวรรค์ในวิมานทอง มีบริวารมากมาย มีแท่นทองที่แล่นไปในอากาศได้รวดเร็ว เมื่อนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกไป และได้ปรากฏกายไม่ไกลจากนางเทพี เมื่อได้เห็นพระเถระ นางเทพีรีบลงจากแท่นทอง เข้าไปกราบพระเถระด้วยจิตเลื่อมใส พระเถระจึงได้ถามนางเทพีว่าที่นางได้มาเกิดบนสวรรค์ โลดแล่นไปมาบนแท่นทอง มีวรรณะเปล่งปลั่ง มีบริวารมากมายนั้นมาจากการประกอบบุญใด

นางเทพีจึงตอบท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า ด้วยอานิสงส์ของการถวายอาสนะและอาหารแก่พระเถระผู้สำรวมด้วยจิตเลื่อมใส ตามกำลังฐานะของตน ถือเป็นทานที่งดงามพร้อมสรรพทั้งไทยธรรม ผู้สมควรรับ และจิตใจอันดีงามของผู้ให้

เรียบเรียงจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถาปิฐวรรค – ปิฐวิมาน ว่าด้วยทำบุญอะไรจึงเป็นเทพธิดาสวยงาม

ขอให้ทุกคนมีความสุขในการถวายทานตามกำลัง และด้วยจิตอันผ่องใสค่ะ

สุขสันต์วันมาฆบูชาค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s