ศีลรักษา

32955536_1890384880996149_6313997822320443392_n

ในอดีตเมื่อครั้งพระเจ้าธนญชัย ทรงปกครองเมืองอินทปัตถะในแคว้นกุรุ พระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยในการบริจาค ทรงให้สร้างโรงทาน 6 แห่งทั่วเมืองแก่ผู้ยากไร้ บ้านเมืองมีความสงบสุข มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ผู้คนกินดีอยู่ดี

ขณะที่แคว้นกาลิงคะประสบความแห้งแล้ง หาอาหารลำบาก ประชาชนอดอยาก เจ็บป่วยและล้มตายลงเป็นอันมาก ประชาชนต่างไปร้องเรียนต่อพระราชาผู้ครองนคร เหล่าอำมาตย์จึงกราบทูลให้พระราชาทรงให้ทาน ทรงอธิษฐานอุโบสถ ทรงสมาทานศีล ตลอด 7 วัน ทว่าฝนก็ยังไม่ตกลงมา

อำมาตย์จึงกราบทูลพระราชาให้มีรับสั่งให้คนไปนำช้างคู่บ้านคู่เมืองของแคว้นกุรุมาที่เมืองของตน เพราะต่างเชื่อว่าที่นครอินทปัตถะร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ก็เนื่องด้วยช้างเชือกนี้ และเป็นที่รู้กันว่าพระเจ้าธนญชัยทรงยินดีในการให้ทาน คงไม่ทรงปฏิเสธ พระราชาแห่งแคว้นกาลิงคะจึงส่งพราหมณ์ 8 คน ไปขอพระยาคชสารดังกล่าว

พระเจ้าธนญชัยทรงยินดีในการให้ทาน และทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะสละได้ทุกอย่างเพื่อเป็นการสร้างทานบารมี จึงทรงยกช้างดังกล่าวให้พราหมณ์ทั้งแปดนำกลับไปยังบ้านเมืองตน ท่ามกลางความขุ่นใจของเหล่าอำมาตย์ ทว่าแคว้นกาลิงคะก็ยังไม่มีฝนตกลงมาอยู่ดี

พระราชาแห่งแคว้นกาลิงคะจึงทรงไต่ถามอำมาตย์ว่าเจ้าเมืองอินทปัตถะทรงปฏิบัติตนอย่างไร ฝนจึงตกต้องตามฤดูกาล เพราะทุกคนต่างรู้แล้วว่าการที่บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์หาใช่เพราะอานุภาพของช้างไม่ อำมาตย์จึงกราบทูลว่าเพราะพระเจ้าธนญชัยทรงรักษาครุธรรม พระราชาจึงส่งอำมาตย์ไปไต่ถามครุธรรมจากเจ้าเมืองอินทปัตถะ และทรงตั้งใจจะปฏิบัติตาม

พระเจ้าธนญชัยทรงเรียกศีล 5 ว่าครุธรรม ไม่เพียงแต่พระเจ้าธนญชัยเท่านั้นที่ทรงรักษาศีลมิให้บกพร่อง พระมารดา พระอัครมเหสี พระกนิษฐา อุปราช ปุโรหิต พราหมณ์ พนักงานรังวัด อำมาตย์ สารถี เศรษฐี พนักงานเก็บภาษีอากร คนเฝ้าประตู หรือแม้แต่นางงามเมืองก็รักษาครุธรรมเช่นเดียวกับเจ้าเมือง ศีลที่พระเจ้าธนญชัยตลอดจนวงศาคณาญาติ ข้าราชบริพารต่างๆ รักษาคือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่ดื่มน้ำเมา

อำมาตย์แห่งเมืองกาลิงคะจดข้อปฏิบัติลงในสมุดนำไปถวายพระราชา พระราชาแห่งแคว้นกาลิงคะทรงรักษาศีลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่นั้นมาฝนก็ตกทั่วแคว้นกาลิงคะ ผู้คนสามารถปลูกผักไม้ หาอาหารได้ง่าย โรคภัยต่างๆ ก็ลดลง บ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

พระเจ้าธนญชัยทรงบำเพ็ญบุญสร้างบารมีทานตลอดพระชนมายุ เมื่อสวรรคตก็ได้ไปอุบัติในเมืองสวรรค์พร้อมคณะ

หญิงงามเมืองคือพระอุบลวรรณาเถรี
คนเฝ้าประตูคือพระปุณณมันตานีปุตตเถระ
พนักงานรังวัดคือพระมหากัจจายนเถระ
พนักงานภาษีอากรคือพระมหาโมคคัลลานเถระ
เศรษฐีคือพระสารีปุตตเถระ
สารถีคือพระอนุรุทธเถระ
พราหมณ์คือพระมหากัสสปเถระ
อุปราชคือพระอานนทเถระ
พระมเหสีคือพระยโสธราเถรี
พระชนนีคือพระมหามายาเทวี
พระเจ้าธนญชัย ราชาในแคว้นกุรุ คือพระบรมศาสดา

กุรุธรรมจริยา
เรียบเรียงจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕
อรรถกถา ขุททกนิกาย จริยาปิฎก การบำเพ็ญทานบารมี

ขอให้เพื่อน ๆ มีความสุขในการรักษาศีลห้าค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s